Polityka prywatności dotycząca korespondencji email.

Niniejszym informuję, że przetwarzam Twoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail wymienianej ze mną.

1.1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Dawid Werens, NIP 5871684300, REGON 389271677, ul. Morenowa 11, 84-120, Władysławowo.

1.2. Cele i podstawy przetwarzania:

Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.3. Odbiorcy danych:

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail powierzam do przetwarzania następującym podmiotom:

 • hostingodawca oraz Google – w celu przechowywania danych na serwerach skrzynek pocztowych czy informacji na Dysku Google,
 • podwykonawcy biorący udział w wymianie wiadomości.

1.4. Okres przechowywania danych:

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jestem w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

1.5. Przekazywanie danych do państw trzecich:

W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

1.6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Twoje dane, możesz żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Twoim działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś / powinnaś wskazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczyłeś / dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@dawidwerens.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Twoich uprawnień będę musiał odpowiednio Cię zidentyfikować.

1.7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych:

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem nawiązania ze mną kontaktu.

Polityka prywatności dotycząca kontaktów telefonicznych.

Niniejszym informuję, że kontakt telefoniczny wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, takich jak numer telefonu, imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej.

2.1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Dawid Werens, NIP 5871684300, REGON 389271677, ul. Morenowa 11, 84-120, Władysławowo.

2.2. Cele i podstawy przetwarzania:

Dane przetwarzane są w celu komunikacji telefonicznej oraz budowania listy kontaktów w pamięci urządzeń wykorzystywanych do komunikacji.

2.3. Okres przechowywania danych:

Dane nie będą przechowywane za wyjątkiem listy ostatnich połączeń oraz listy kontaktów w ramach urządzenia wykorzystywanego do przetwarzania danych.

2.4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Twoje dane, możesz żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś / powinnaś wskazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczyłeś / dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@dawidwerens.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Twoich uprawnień będę musiał odpowiednio Cię zidentyfikować.

2.5. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych:

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem nawiązania rozmowy telefonicznej.

Polityka prywatności dotycząca opinii.

Niniejszym informuję, że przetwarzam Twoje dane osobowe, które zostały mi przekazane wraz z opinią dotyczącą mojej działalności i świadczonych przeze mnie usług.

3.1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dawid Werens, NIP 5871684300, REGON 389271677, ul. Morenowa 11, 84-120, Władysławowo.

3.2. Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzam Twoje dane osobowe przekazane wraz z opinią. Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • opinia na temat współpracy,
 • dane zawarte w treści zgody na publikację, w formularzu opinii.

3.3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu archiwizacji opinii. Wybrane opinie rozpowszechnianie są w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, w szczególności w celu publikowania opinii na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda udzielona poprzez dobrowolne przekazanie opinii.

3.4. Odbiorcy danych

W przetwarzaniu Twoich danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:

 • hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej,
 • Google – w zakresie korzystania z usług w ramach pakietu G-Suite, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
 • obsługa IT – w zakresie świadczenia obsługi informatycznej, która może wiązać się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w ramach zasobów informatycznych.

Wszystkie powyższe podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym organom lub instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw.

W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przeze mnie z profesjonalnej pomocy prawnej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych świadczących na moją rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia moich praw lub obrony przed roszczeniami.

3.5. Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

3.6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę na posługiwanie się opinią, co spowoduje usunięcie opinii z bazy.

3.7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Twoje dane, możesz żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś / powinnaś wskazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@dawidwerens.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Twoich uprawnień będę musiał odpowiednio Cię zidentyfikować.

3.8. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest nierozerwalnie związane z przekazaniem opinii.

Osobiste i dynamiczne wsparcie Twojej marki z zakresu brandingu.

E-mail: info@dawidwerens.pl
Telefon: 513 795 072

© 2024 Dawid Werens

dawid-werens-logo-sygnet-czarne