Polityka prywatności dotycząca korespondencji e-mail.

Niniejszym informuję, że przetwarzam Pana / Pani dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail wymienianej ze mną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dawid Werens, NIP 5871684300, REGON 389271677, ul. Morenowa 11, 84-120, Władysławowo.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail powierzam do przetwarzania następującym podmiotom:
• hostingodawca oraz Google – w celu przechowywania danych na serwerach skrzynek pocztowych czy informacji na Dysku Google,
• podwykonawcy biorący udział w wymianie wiadomości.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jestem w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abym je usunął),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie), 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać mi Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
• prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani mi dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może mi Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@dawidwerens.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będę musiał odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania ze mną kontaktu.


Polityka prywatności dotycząca kontaktów telefonicznych.

Niniejszym informuję, że kontakt telefoniczny wiąże się z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych, takich jak numer telefonu, imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dawid Werens, NIP 5871684300, REGON 389271677, ul. Morenowa 11, 84-120, Władysławowo.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu komunikacji telefonicznej oraz budowania listy kontaktów w pamięci urządzeń wykorzystywanych do komunikacji.

Okres przechowywania danych

Dane nie będą przechowywane za wyjątkiem listy ostatnich połączeń oraz listy kontaktów w ramach urządzenia wykorzystywanego do przetwarzania danych. 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abym je usunął),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie), 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać mi Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
• prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani mi dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może mi Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@dawidwerens.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będę musiał odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania rozmowy telefonicznej.